Our Philosophy

It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change

A healthy respect for uncertainty leads to better decision-making

Embracing uncertainty reduces risk, denial increases it

More data based decisions – better decisions

Probabilities direct the conduct of a wise man

Knowledge is the only logical basis of action 

Promjena i neizvjesnost osnovne su karakteristike ljudskog postojanja. Ekonomski su sustavi kompleksni, dinamički feedback-loop nelinerani, ciklički i vječno u neravnoteži. Stalnost, sklad i stabilnost, te pravilne predvidive mjene ekonomskih sustava iluzija su.

Poredak života je neravnoteža koja onemogućuje prazninu potpune ravnoteže – gdje je entropija maksimalna, i nema nikakve razmjene energije.

Ekonomska/monetarna kalkulacija vječno je vaganje subjektivnih marginalnih korisnosti. Zbog toga i dolazi do svih vrsta transakcija. Ne postoje stalne, konstantne veze koje bi jednostavno mogle definirati odnose ekonomskih aktera, i tako zauvijek omogućiti predvidljivost njihovog ponašanja.

Vigilant Economics polaze od pretpostavke neprekidnog kompleksnog gibanja i mjene ekonomskog i društvenog univerzuma, sa milijunima/milijardama partikularnih interesa koji kontinuirano utječu na sustav i njegovo kretanje.

Ukratko, obilježja kompleksnog sustava su:

 • velik broj aktera, koji su međusobno povezani promjenjivim vezama,
 • akteri se međusobno natječu za neki oskudan resurs,
 • akteri svoje djelovanje konstantno usklađuju sa primljenim i akumuliranim informacijama (memorija), ali i sa informacijama koje primaju iz okoline (drugih lokacija u sustavu),
 • sustav je otvoren, odnosno prima informacije iz okoline,
 • sustav je sposoban pomoću povratnih veza prelaziti iz reda u kaos i obratno,
 • sustav je sposoban samoregulirati se, te evoluirati bez centralnog autoriteta,
 • promjene stanja sustava se neočekivane, lako mogu biti ekstremne

Klasični primjeri kompleksnih sustava su prometne mreže gradova, imunološki sustav, financijska tržišta, klimatski sustav.

Vigilant Economics ne pretvaraju se da mogu davati točne dugoročne egzaktne kvantitativne prognoze vrijednosti, niti da mogu napraviti savršen prediktivni model, koji će davati točna opća riješenja u svim trenutcima budućnosti. Tomu nije mjesto u kompleksnom otvorenom sustavu. Na ovakve se modele može osloniti u zatvorenom i izoliranom sustavu nežive materije (mehanika Newtonovske fizike), pogodnom za uvijek identične laboratorijske pokuse.

Vigilant Economics u upravljanju ekonomskim kalkulacijama polaze od destabilizirajućeg načela vječne promjene, odnosno, od rizika, i primarne potrebe njegovog potpuno uvažavanja. Samo potpunim uvažavanjem rizik se smanjuje.

Osnovna djelatnost Vigilant Economics je planiranje – otkrivanje, anticipacija i razumijevanje promjena i trendova, te razvijanje budućih scenarija i izrada ekonomskih kalkulacija. Odnosno, postavljanje pravih pitanja. Vigilant Economics nisu zavarani prividnom stabilnosti, nego nastoje predvidjeti pravac koji će promjena zauzeti.

U svom nastojanju objašnjavanja ekonomske stvarnosti Vigilant Economics od sebe zahtijevaju disciplinu i objektivnost, prihvaćajući standarde i limite koji se protive impulsu i hiru. Vigilant Economics vjeruju da se pažljivim planiranjem može utjecati na vjerojatnosti ishoda određenih budućih događaja.

Vigilant Economics teže nezavisnom, na opsežnim podacima baziranom mišljenju, koje kontinuirano valja preispitivati, a svoja znanja o ljudskom društvu usavršavati.

Services

Our area of business:

ECONOMIC RESEARCH

 • Macroeconomic research
 • Economic research
 • Corporate advisory
 • Revenue/demand forecasting
 • Market research
 • Industry/sector research
 • Business/competition analysis
 • Scenario analysis
 • Financial projecting/cost – benefit analysis
 • Statistic and Economic data collection

RISK RESEARCH

 • Risk consulting/Risk analysis/Risk control
 • Company sensitivity testing
 • Company stress testing
 • Credit risk scoring/Default risk
 • Revenue vs debt dynamics/Corporate leverage dynamics

Risk Research

accept the fact that you don’t know what the future holds : transform fear into prudence

Pojam rizik ima korijen u talijanskoj riječi risicare, što znači usuditi se. U tom kontekstu, rizik je neraskidivo povezan sa donošenjem odluke, i ima i negativno i pozitivno značenje, jer preuzeti rizk znači i pozitivnu mogućnost.

Rizik je element koji se ne smije izostaviti ni iz jedne ekonomske kalkulacije. Većina odluka koje ljudi u svakodnevnom životu donose intuitivno su vaganja koristi i rizika.

Na nivou kompanije analiza rizika i planiranje zahtjevnija je i obimnija procedura, za VE detaljan postupak analize i praćenja. Rizik, odnosno negativni aspekti strategija i događaja vrlo su bitni, iz vrlo jednostavne činjenice poretka stvari – naime, puno je manje vremena, energije i truda (novca) potrebno da se zgrada sruši nego sagradi. Odnosno, greške su najčešće vrlo skupe.

Zato VE ima fokus na upravljanju sa stanovišta rizika, jer tako se minimiziraju skupe i devastirajuće pogreške, pa je ukupan uspjeh poslovnog događaja veći. U tom smislu, VE ne vjeruju da je moguće upravljati opasnim neravnotežama kompleksnog sustava. Zato ih treba izbjegavati. Iz iskustva VE, to je na primjer kreditni rizik.

U današnjem, globaliziranom ekonomskom sustavu, rizici su brojni, i ne nalaze se samo u bližoj okolini, niti se mogu percipirati samo iz stečenog iskustva. Promjene u sustavu, nove veze i korelacije i utjecaji zahtijevaju sistemski pristup riziku, da bi se detektirali i oni udaljeni, eksterni i globalni, novi.

Vigilant Economics će analizom izvora nesigurnosti i rizika:

 • pomoći u procesu risk monitoringa, isti ispočetka oformiti i podići na operativnu razinu za kompaniju,
 • pomoći u definiranju i pronalaženju neotkrivenih izloženosti i rizika,
 • pomoći u detektiranju i analizi eksternih rizika – makroekonomskih rizika, tečajnih rizika, rizika zemlje,
 • pomoći odrediti granicu održivog zaduživanja, širenja, a s obzirom na osjetljivost prihoda i rashoda, odnosno ukupnu volatilnost ili cikličnost sektora poslovanja i same kompanije,
 • pomoći u procjeni nastajanja kreditnog odnosno općenito default događaja (rizik otpisa potraživanja),
 • ukazati na zasluženo mjesto rizika u procjeni poslovnih događaja u smislu dosega i utjecaja rizika, te posljedično potreba u strukturi poslovnog pothvata,
 • pomoći u parametrijskoj procjeni različitih događaja, kao i procjeni troškova i koristi,
 • pomoći u suočavanju sa neizbježnim ekonomskim iznenađenjima,
 • odnosno povećati otpornost na interne I eksterne poremećaje poslovanja,
 • što će za rezultat imati bolje upravljanje kompanijom i procesima kroz različita i bitno drugačija ekonomska okruženja (ekspanzija, recesija),
 • pomoći u projekcijama evolucije rizika kroz ekonomski/financijski ciklus.

Economic Research

fast moving environment

Svjetska je ekonomija evoluirala u jedan globalan sustav u kojem su sve zemlje međusobno povezane tokovima roba, kapitala, usluga i ljudi. Zatvoreni sustavi zemalja u kojima se onda razvijala razgranata privreda u smjeru samodovoljnosti, a bez utjecaja i pritiska strane konkurencije, više ne postoje. Hrvatska je ekonomija mala i otvorena. Ne operira više unutar većeg, ali zatvorenog sustava, gdje je bila jako konkurentna. Ono što je bilo prije više ne vrijedi. U svim ekonomski analizama i procjenama rizika treba uzeti u obzir ovu otvorenost. Potražnja koja se generira u Hrvatskoj u potpunosti je na raspolaganju globalnim tokovima roba i globalnoj ponudi sa svih kontinenata.

U potrazi za trendovima i promjenama, VE nastoji pratiti što se u ekonomskim sustavima dešava na margini. Naime, ekonomski sustavi bilježe male, na prvi pogled nevidljive inkrementalne promjene, polagane, ali ustrajne. Polagana akumulacija duga i kamata jedan je primjer. Polagane demografske promjene drugi. Iako možda nevidljive, ove akumulacije polagano utječu na sustav. Dok sustav može podnositi promjene/teret, one se ne vide. No, kad teret postane prevelik, sustav se krene (neki bi rekli iznenada) mijenjati, pronalaziti novi nivo. To se sada izraženo dešava u Hrvatskoj. Više pod: Najvjerojatniji srednjoročni scenarij kretanja hrvatskog ekonomskog sustava – što buduće generacije mogu učiniti za nas?

VE smatraju da je za makroekonomsku analizu ključno pronaći determinirajuće varijable, njih pomno analizirati i pratiti, pokušati predvidjeti njihov smjer promjene, i njihov utjecaj na cijeli sustav. Osim nekih zajedničkih varijabli, svaki sektor ima i sebi specifične varijable. Odnosno, ne postoji univerzalni ključ analize. Sektorske analize i projekcije, kao i makroekonomske analize sustava mora danas raditi svaka kompanija koja želi nastaviti profitabilno poslovanje. VE vam u tome mogu dati dodatnu vrijednost.

Eksterna analiza u pravilu je objektivnija u najvažnijim aspektima – promjenama uvijeta i slabostima – od one koja se radi u samoj kompaniji. Na unutarnje analize utječe pritisak poznatih ili ukorijenjenih planova, smjerova djelovanja i očekivanja, odnosno trenutna kompanijska paradigma, što utječe na podcijenjivanje mogućih promjena, odnosno dolazi do viška sigurnosti i projekcija koje su previše ekstrapolirane u budućnost (predugoročne jednostavne linearne projekcije temeljene samo na potražnji i ponudi (oskudnosti) krive su jer ne uzimaju u obzir povratne veze promjena ponašanja, promjena oportunitetnih troškova, tehnoloških inovacija, i ostalih troškova dobara i usluga). Ovo, povratno, smanjuje osjetljivost na nove informacije, ali i adaptivnost, odnosno kompetitivnost kompanije, tj. slabi kompaniju.

VE smatraju da je za kvalitetno upravljanje nužno objektivno i detaljno praćenje ekonomskih statistika. Poslovni subjekti koji prikupljaju premalo ekonomskih statistika, ili ih iskrivljuju, to čine na vlastitu štetu. VE može pomoći u definiranju, kreiranju i podizanju, tumačenju i održavanju kvalitetnih sustava praćenja ekonomskih statistika.

VE nastoje pronaći leading indikatore kako u ukupnom, tako i pojedinom ekonomskom sustavu (segmentu). Oni imaju određenu prediktivnu moć, i iznimno su dragocjeni u anticipiranju budućih kretanja i promjena. VE prihvaćaju, da evolucijom sustava, i ova prediktivna moć mijenja svoju snagu. Zato su potrebni provjera i testiranje veza u izmijenjenom ekonomskom sustavu.

Contacts

 

Vigilant Economics d.o.o. istraživanje i savjetovanje

Dobrilina 33, 10 000 Zagreb, upisano u Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 4219597

Temeljni kapital 20.000 kn, OIB: 97613869218 Račun: 2402006-1100702326

zvonimir.crnogorac@outlook.com

+385 91 3319750